Governance

"Governance is het zichtbaar verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke legitimatie van een organisatie”

Waar het engelse begrip “governance” in hoge mate synoniem is aan “bestuur” wordt het inmiddels vooral gerelateerd aan de (formele) inrichting(sprincipes) van het besturen van organisaties en het toezicht daarop.

De afgelopen jaren is governance in verschillende sectoren aan belangrijke ontwikkelingen onderhevig. Beweging van meer regenteske toezichtvormen naar professionalisering van toezicht en aanspreekbaarheid daarop. Tegelijkertijd met organisatieontwikkelingen die meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen en met toenemende netwerkinteracties verschuiving van patriarchale regenten naar verbindende bestuurders. Verschuiving van sturing op macht naar waardengedreven sturing.

Een en ander zowel leidend tot, als afgeleid van, de verschillende governancecodes.

Ontwikkelingen die anderzijds niet met het definiëren van een code of eigen maatwerk gedragslijnen ook daadwerkelijk werking krijgen. Zoekt u ondersteuning bij de gedachtevorming rond governance. Of hoe de vertaalslag te maken naar de praktijk in de organisatie, in systemen en in gedrag, dan help ik u graag.

B4U heeft ervaring in de analyse van wat wenselijk en werkzaam zou kunnen zijn in specifieke organisaties en contexten. Het begeleiden van uw gedachtevorming en keuzen daarbij. En daarbij de complexiteit terugbrengen naar de eenvoud. En in de vertaling daarvan in systemen en de begeleiding qua bijbehorende gedrag. Consistentie daartussen is van evident, maar daarom nog niet vanzelfsprekend, belang. Ook qua consistentie in visie en praktijk. Integraal management dat zich niet verhoudt met detailsturing door directies of bestuurders, zelfsturing die zich niet verhoudt met ingrijpen vanuit de organisatie en rolverwarring tussen toezichthouders en bestuurders.

Zie desgewenst ook voor de beelden van B4U over besturen en over toezicht op de respectievelijke pagina’s.

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek