Onderzoek

“De waarheid bestaat niet uit feiten, maar uit mogelijkheden met verschillende mate van waarschijnlijkheid”

Ik heb rijke ervaring met onderzoeken op een zeer breed palet van uiteenlopende onderwerpen. Als onderzoeker vanuit een adviesbureau, als opdrachtgever in verschillende settingen en als (voorzitter van) rekenkamercommissies.

Voor een effectief onderzoek is cruciaal dat er helder begrip is over de (achterliggende) vraag. De verwachtingen zijn duidelijk evenals de focus en scope van het onderzoek. B4U is daarbij heel helder over dat een onderzoek nooit gericht kan zijn op een voorgenomen uitkomst. De feiten worden helder, herleidbaar en objectief onderzocht en weergegeven. Wat zeker is en wat niet zeker is. Afgezet tegen een helder en onderbouwd referentiekader. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat eventuele meningen, interpretaties en duidingen zijn. Conclusies vloeien duidelijk en herleidbaar voort uit het onderzoek. Een conclusie kan nooit breder zijn of verder gaan dan de onderzochte en aangetroffen feiten. Eventuele aanbevelingen of gevraagde advisering naar aanleiding van de conclusies wel. Waarbij evident is dat een advies altijd de subjectieve mening van de adviseur is. Dé waarheid bestaat immers niet, de waarheid bestaat uit mogelijkheden en ieder maakt daar vanuit eigen perspectief afwegingen en keuzen in.

Mede gezien deze uitgangspunten is er een grote mate van tevredenheid over de door of onder regie van mij uitgevoerde onderzoeken. Om diezelfde reden, en mijn eigen onderzoekservaring, heb ik de naam als opdrachtgever bijzonder scherp te zijn naar onderzoekers en bureaus. Vanuit zowel de gebruikers als de onderzoekers wordt (achteraf) aangegeven dat dat zowel de kwaliteit als de effectiviteit van een onderzoek sterk positief heeft beïnvloed.

Dus heeft u een onderzoeksvraag, en zoekt een helder antwoord waarmee u daadwerkelijk een stap verder komt? B4U is er voor u!

 

Data zijn geen feiten

Feiten zijn geen informatie

Informatie is geen kennis

Kennis is geen waarheid

Waarheid is geen wijsheid

 

Een kleine greep uit uitgevoerde onderzoeksopdrachten:

Advies- en onderzoekswerk

 

Adviseur van WMO-formatiecalculatiemodel

Onderzoek toekomstmogelijkheden van WSW-bedrijf (2.300 mw)

Onderzoek naar verbetermogelijkheden regionale samenwerking in het sociale domein

Second Opinion doorstart WSW-bedrijf (1.700 mw) voor deelnemende gemeenten

Analyse van de kostenopbouw van de bouwleges van de stad en de stadsdelen en advisering over verevening inkomsten (± 750.000 inw.).

Onderzoek bepalende factoren ontwikkeling zelfsturende teams (ambulancedienst)

Onderzoek naar effectiviteit en efficiency Wijkgericht werken

Onderzoek naar effectiviteit en efficiency Zeistpas

Onderzoek naar kwaliteit raadsstukken en informatievoorziening

Onderzoek naar effectiviteit en efficiency van inhuur bij een middelgrote gemeente

Onderzoek naar aansturing en controle van gemeenschappelijke regelingen

Effectiviteit Woningbouwbeleid

Onderzoek naar effectiviteit en doelmatigheid subsidiebeleid

Toezicht en Handhaving

Effectiviteit kaderstellende rol van gemeenteraad bij grote projecten

Onderzoek naar effectiviteit veiligheidsbeleid

Onderzoek naar de resultaten van een regionale sociale dienst t.o.v. oprichtingsdoelen

Meldingen openbare ruimte

Meerdere doorwerkingsonderzoeken rekenkamercommissie

Zelfevaluatie en herijking rekenkamercommissie

Ondersteuning en advisering rekenkamercommissie (waterschap)

Onderzoek naar bepalende factoren ontwikkeling zelfsturende teams (abulancedienst)

Opstellen diverse beleidsnota’s en verordeningen gemeente

Onderzoek + implementatie managementontwikkeling gemeente

Gebruik en intensivering gebruik “intranet” c.a. 

Organisatieanalyse 

Strategische heroriëntatie accountmanagement 

Onderzoek motivatie en binding van personeel  

Professionalisering management informatie 

Onderzoek naar effectiviteit acquisitieproces 

Ontwikkelen proces en instrumentarium functioneren en beoordelen

Onderzoek exportpotentie en optimalisatie van plaatwerk-industrie

Onderzoek optimalisatie informatiecyclus bij grote gemeente 

Kritische succesfactoren invoering BBI bij grote gemeente

 

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek